بنوتات الفراولة

بنوتات الفراولة  قصه بياض الثلج باللغات

  شاطر
  avatar
  ريهام
  الادارة
  الادارة

  تاريخ التسجيل : 28/06/2010
  الموقع : السعودية

  قــــــــلـــــــــب قصه بياض الثلج باللغات

  مُساهمة من طرف ريهام في الأحد أغسطس 15, 2010 9:37 pm


  اليوم جبت لكم ترجمه قصه بياض الثلج بالياباني؟؟؟؟؟
  تراه مو منقول كله من جهدي انا والله
  اخليكم مع القصه الان
  القصه بالعربيه

  بالنجليزيه
  In ancient times lived queen sat near the window sewing clothes, reveal her finger with a needle fell from her finger three drops of blood on the dress, which was Tejetp Vojbha beauty of the color of blood red with a snow-white said: Whitney blessed with a baby snow-white and red blood and black Kallil. After a period of time the queen gave birth to a daughter she called Snow White, and then the queen died  Married King of the new queen was very beautiful and admired its beauty, and the Queen's magic mirror hanging on the wall, and tell her Mirror on the wall is the most beautiful woman among the women of this country?  She would say to you, O Queen of all the most beautiful and I swear a n Snow White beautiful charm. Vgillt Queen asked the hunter to take Snow White into the forest and kill her there.
  However, Snow White and the hunter begged not to kill her and let go of the state of the process Once we go away in the forest. I saw the whiteness of the snow hut Ogazzamasbah and told them her story and asked them to keep them so long to clean the hut and cooked food.  The Queen stood off the mirror one day and asked: Who is the most beautiful woman among the women of this country? Not ratified her ears when she heard the answer as follows: O Queen, you are very beautiful but I must tell the truth, I swear that Snow White is not dead, still live in a small house far, based on a hill. Although you, O Queen is really beautiful, the beauty of those girls high makes it more beautiful.

  Queen and tried to several times killed white dwarfs Altheljulkn Enqdhunha every time, but the latest attempts have been successful, Snow White had lost consciousness due to eating the poisoned apple given to her charming.  Pygmies and calculated that she was dead and placed them in a glass coffin and was guarded by dwarfs rotate every day. That I'm one of the kings came and found the glass coffin has not been able to raise his eyes from the girl very beautiful inside and stare at it for that I love.  Unable to raise his eyes from those very beautiful girl inside and stare at it for that I love.
  Vetosl for midgets to give him the coffin and give them what they want. Initially refused his request has been pleading with the pygmies them until Ohafqoa him and gave him the coffin.
  While the guards were carrying a coffin stumble roots

  Trees shaken out the coffin and cut the apple in the mouth of the girl, the girl opened her eyes and lifted the coffin lid and called Where am I?  Flooded joy the heart of the Prince when he saw the girl alive, and then told her what had happened and asked her to marry her, I agreed the girl and set up Queen's marriage ceremony a large and called him all the people including the Queen's stepmother, and when I arrived at the place of celebration is known that the bride Snow White had suffered a heart attack inflicted on the the ground and died after a short period of time. Long live the white Altheljehiap happy and blessed with children of sons and daughters.
  بالالمانيه
  In alten Zeiten gelebt Königin saßen am Fenster nähen Kleider, verraten ihre Finger mit einer Nadel fiel von ihrem Finger drei Tropfen Blut auf dem Kleid, das Tejetp Vojbha Schönheit der Farbe von Blut rot war ein schneeweißes sagte: Whitney mit einem Baby schneeweiß und rotes Blut und schwarz Kallil gesegnet. Nach einer Zeit der Königin gebar sie eine Tochter namens Schneewittchen, und dann starb die Königin  Verheiratet König der neuen Königin war sehr schön und bewunderte ihre Schönheit, und die Queen's Zauberspiegel an der Wand hing, und sage ihr, Spieglein an der Wand ist die schönste Frau unter den Frauen in diesem Land?  Sie würde Ihnen sagen, O Königin von allen das schönste und ich schwöre, a n Schneewittchen schönen Charme. Vgillt Königin fragte den Jäger, Schneewittchen in den Wald nehmen und töten es.
  Aber lassen Schneewittchen und die Jäger bat sie nicht zu töten und gehen der Zustand des Prozesses Sobald wir gehen weg in den Wald. Ich sah das Weiße des Schnees Ogazzamasbah Hütte und erzählte ihnen ihre Geschichte und bat sie, sie so lange zu halten, um die Hütte sauber und gekochte Speisen.  Die Königin stand aus dem Spiegel eines Tages an und fragte: Wer ist die schönste Frau unter den Frauen in diesem Land? Nicht ratifiziert ihren Ohren, als sie die Antwort hörte, wie folgt: O Königin, Sie sind sehr schön, aber ich muss die Wahrheit zu sagen, ich schwöre, dass Schneewittchen nicht tot ist, noch in einem kleinen Haus leben weit, basierend auf einem Hügel. Obwohl du, o Königin wirklich schön ist, die Schönheit jener Mädchen hoch macht es noch schöner.

  Queen und versuchte mehrmals getötet weiße Zwerge Altheljulkn Enqdhunha jedes Mal, aber die letzten Versuche erfolgreich gewesen, hatte Snow White Bewusstseins durch den vergifteten Apfel zu essen gegeben, um ihr reizendes verloren.  Pygmäen und berechnet, dass sie tot war und legte sie in einem gläsernen Sarg und wurde von Zwergen bewacht drehen jeden Tag. Dass ich einer der Könige kamen und fanden den gläsernen Sarg wurde nicht in der Lage, seine Augen von dem Mädchen sehr schön innen und starren Gehaltserhöhung es, dass ich liebe.  Unfähig, seine Augen von den sehr schönen Mädchen im Inneren zu erhöhen und um sie anzustarren, dass ich für die Liebe.
  Vetosl für Zwerge geben ihm den Sarg und geben ihnen, was sie wollen. Anfangs lehnten seinen Antrag wurde mit den Pygmäen, bis Ohafqoa ihm flehend und gaben ihm den Sarg.
  Während die Wachen trugen einen Sarg Wurzeln stolpern

  Bäume aus dem Sarg geschüttelt und schnitt den Apfel in den Mund des Mädchens, öffnete das Mädchen die Augen und hob den Deckel des Sarges und rief Wo bin ich?  Überflutete Freude das Herz des Prinzen, als er das Mädchen lebend sah, und dann erzählte ihr, was passiert war und bat sie, sie zu heiraten, stimmte ich dem Mädchen und Einrichten Queen's Trauung ein großes und nannten ihn alle Menschen, einschließlich der Queen's Stiefmutter, und wenn ich am Ort der Feier gekommen ist bekannt, dass die Braut Schneewittchen hatte einen Herzinfarkt auf dem zugefügten erlitten Boden und starb nach einer kurzen Zeit. Es lebe die weiße Altheljehiap glücklich und gesegnet mit Kindern von Söhnen und Töchtern.
  بالايطاليه
  Nei tempi antichi viveva regina seduto vicino alla finestra per cucire i vestiti, rivelano il suo dito con un ago è sceso da dito tre gocce di sangue sul vestito, che è stato Tejetp bellezza Vojbha del colore rosso con il sangue di un bianco come la neve, ha dichiarato: Whitney benedetto con un sangue bambino bianco come la neve e rosso e nero Kallil. Dopo un periodo di tempo, la regina ha dato alla luce una bambina che chiamava Biancaneve, e poi la regina morì  Sposato Re di nuova regina era molto bella e ammirata la sua bellezza, e lo specchio magico della Regina appesa al muro, e dirle specchio sulla parete è la donna più bella fra le donne di questo paese?  Diceva a te, o Regina di tutti i più belli e giuro un fascino n Biancaneve bella. Vgillt regina ha chiesto al cacciatore di prendere Biancaneve nel bosco e lì ucciderla.
  Tuttavia, Biancaneve e il cacciatore pregò di non uccidere lei e lasciare andare lo stato del processo di volta andiamo via nella foresta. Ho visto il candore della neve Ogazzamasbah capanna e disse loro la sua storia e ha chiesto loro per tenerli così tanto tempo per pulire la capanna e cibi cotti.  La Regina era fuori lo specchio un giorno e ha chiesto: Chi è la donna più bella fra le donne di questo paese? Non ratificato sue orecchie quando sentì la risposta come segue: O regina, tu sei molto bella ma devo dire la verità, giuro che Biancaneve non è morta, vive ancora in una piccola casa di gran lunga, sulla base di una collina. Anche se, o Regina è veramente bello, la bellezza di quelle ragazze rende alta la più bella.

  Regina e più volte ha cercato di uccidere le nane bianche Altheljulkn Enqdhunha ogni volta, ma gli ultimi tentativi hanno avuto successo, Biancaneve aveva perso conoscenza a causa di mangiare la mela avvelenata dato al suo fascino.  Pigmei e calcolato che era morta e le hanno messe in una bara di vetro ed è stato sorvegliato da nani ruotare tutti i giorni. Che sono uno dei re venne e trovò la bara di vetro non è stato in grado di alzare gli occhi dalla ragazza molto bella dentro e guardarlo per quello che amo.  Incapace di alzare gli occhi da quella ragazza molto bella dentro e guardarlo per quello che amo.
  Vetosl per lillipuziani a dargli la bara e dare loro quello che vogliono. Inizialmente rifiutato la sua richiesta è stata supplica con la loro pigmei fino Ohafqoa e gli diedero la bara.
  Mentre le guardie stavano portando a Stumble bara radici

  Alberi scosso fuori il feretro e tagliare la mela in bocca della ragazza, la ragazza aprì gli occhi e sollevò il coperchio della bara e ha chiesto dove sono?  gioia inondava il cuore del principe, quando vide la ragazza in vita, e poi le ha detto cosa era successo e le chiese di sposarla, ho accettato la ragazza e istituito matrimonio Queen's un grande e lo ha chiamato tutte le persone, tra cui la matrigna della regina, e quando sono arrivato al luogo della celebrazione è noto che la sposa Biancaneve aveva subito un attacco di cuore inflitti al al suolo e morì dopo un breve periodo di tempo. Viva il bianco Altheljehiap felice e benedetto con i bambini di figli e figlie.

  بالتايلانديه
  ในสมัยโบราณอยู่ราชินีวันเสาร์ใกล้หน้าต่างเย็บเสื้อผ้าที่เปิดเผยนิ้วของเธอกับเข็มลดลงจากนิ้วของเธอสามหยดเลือดบนเสื้อผ้าซึ่งมีความงาม Tejetp Vojbha สีของเม็ดเลือดแดงกับหิมะกล่าวว่า Whitney จำเริญด้วยเลือดหิมะสีขาวและสีแดงอ่อนและสีดำ Kallil หลังจากระยะเวลาหนึ่งราชินีให้กำเนิดลูกสาวเธอเรียก Snow White, และราชินีตาย  แต่งงาน King of queen ใหม่ได้สวยงามมากและชื่นชมความงามของตนและกระจกวิเศษ Queen 's แขวนบนผนังและบอกเธอกระจกบนผนังเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในสตรีของประเทศนี้  เธอจะพูดกับคุณ O Queen ทั้งหมดที่สวยที่สุดและฉันสาบาน n เสน่ห์ Snow White สวยงาม Vgillt Queen ถามพรานที่จะมีสโนว์ไวท์เป็นป่าและฆ่าเธอมี
  แต่ Snow White และพรานขอร้องอย่าฆ่าเธอและปล่อยให้ไปของรัฐในกระบวนการเมื่อเราหายไปในป่าที่ ผมเห็นความขาวของกระท่อมหิมะ Ogazzamasbah และบอกว่าเรื่องราวของเธอและถามพวกเขาเพื่อให้พวกเขาตราบทำความสะอาดกระท่อมและปรุงอาหาร  Queen ยืนปิดกระจกหนึ่งวันและถาม : ใครคือผู้หญิงที่สวยที่สุดในสตรีของประเทศนี้ ไม่ให้สัตยาบันหูของเธอเมื่อเธอได้ยินคำตอบดังนี้ O Queen, คุณสวยมาก แต่ผมต้องบอกความจริงผมสาบานว่าสโนว์ไวท์ไม่ตายยังคงอยู่ในบ้านเล็ก ๆ ไกลจากเขา แม้ว่าคุณจะ, O Queen เป็นสาวสวยความงามของสาวที่สูงทำให้สวยขึ้น

  Queen และพยายามฆ่าหลายครั้งขาว dwarfs Altheljulkn Enqdhunha ทุกครั้ง แต่พยายามล่าสุดประสบความสำเร็จ, Snow White ได้หมดสติจากการกินแอปเปิ้ลพิษให้เธอเสน่ห์  Pygmies และคิดว่าเธอตายและวางไว้ในโลงแก้วและได้รักษาโดย dwarfs หมุนทุกวัน ว่าฉันหนึ่งของกษัตริย์มาและพบโลงแก้วไม่ได้สามารถเพิ่มตาของเขาจากสาวภายในสวยงามมากและจ้องที่จะให้ที่ฉันรัก  ไม่สามารถเพิ่มตาของเขาจากผู้หญิงที่สวยงามมากทั้งภายในและจ้องที่จะให้ที่ฉันรัก
  Vetosl สำหรับ midgets ให้เขาโลงศพและให้พวกเขามีสิ่งที่พวกเขาต้องการ เริ่มปฏิเสธคำขอของเขาได้รับการขอร้องกับ pygmies จนกว่า Ohafqoa เขาและให้เขาโลง
  ในขณะที่ยามถูกแบกโลงสะดุดราก

  เขย่าต้นไม้ออกโลงและตัดแอปเปิ้ลในปากของสาวให้สาวเปิดดวงตาและยกฝาโลงและว่าที่ฉันเป็น  joy น้ำท่วมหัวใจของเจ้าที่เมื่อเขาเห็นผู้หญิงมีชีวิตอยู่แล้วบอกเธอสิ่งที่เกิดขึ้นและขอเธอแต่งงานเธอก็เห็นสาวและตั้งพิธีแต่งงาน Queen 's มากและเรียกเขาทุกคนรวมทั้งแม่เลี้ยง Queen 's และเมื่อมาถึงสถานที่ของการเฉลิมฉลองเป็นที่รู้จักกันว่าเจ้าสาว Snow White มีอาการหัวใจวายลือ พื้นและเสียชีวิตหลังจากช่วงเวลาสั้น ๆ ของเวลา ยาวสีขาวอยู่ Altheljehiap สุขและความสุขกับเด็ก ๆ ของบุตรชายและบุตรสาว
  بالتركيه
  Antik çağda pencere elbise dikiş yanında bir iğne ile parmağındaki ortaya Cts parmağındaki kan kırmızı rengin Tejetp Vojbha güzellik vardı elbise, kan üç damla düştü kraliçe yaşadı bembeyaz söyledi: Whitney bebek kar-beyaz ve kırmızı kan ve siyah Kallil ile kutsadı. bir süre sonra kraliçe o Snow White adlı bir kızı dünyaya getirdi ve ardından kraliçe öldü  Evli King yeni kraliçe çok güzeldi ve güzelliği takdir ve Queen's sihirli ayna duvarda asılı ve duvara ona ayna söyle bu ülkenin kadınlarda en güzel kadın nedir?  Sana, ey Queen tüm en güzel derdi ve ben n Snow White güzel çekicilik yemin ederim. Vgillt Queen ormana karbeyaz almak avcı istedi ve onu orada öldürür.
  Ancak, Pamuk Prenses ve avcı onu öldürmek değil yalvardı ve biz uzakta ormanda gitmek kez sürecinin devletin gidelim. Ben kar kulübenin beyazlık Ogazzamasbah gördüm ve onun hikayesini anlattı ve bu kadar uzun kulübeye temiz ve pişmiş gıdalardan almak onları etmelerini istedi.  Queen ayna bir gün izin kalktı ve sordu: Kim bu ülkenin kadınlarda en güzel kadın nedir? Değil onun kulakları o kadar cevap duydum onayladı şu: O Queen, sen çok güzelsin ama gerçeği söylemek gerekir, bu Snow White ölü, hala küçük bir evde uzakta, bir tepenin dayanan canlı değil yemin ederim. sen de, O Queen gerçekten güzel, bu kızların güzelliği yüksek daha güzelleştirir.

  Kraliçe ve birkaç kez denedim beyaz öldürdü Altheljulkn Enqdhunha her zaman, ama cüceler son girişimleri başarılı olmuş, Snow White zehirli elma onun büyüleyici verilen yeme bilinci nedeniyle kaybetmişti.  Pigmeler ve o ölmüştü ve cam tabut olarak yerleştirilir ve tarafından korunan oldu hesaplanan her gün dönüşümlü olarak cüceler. Ben bir kral kulüpler geldi ve cam tabut içinde çok güzel ve dik dik kızdan ona bunun için seviyorum gözlerini yükseltmek mümkün olmamıştır bulundu.  içinde bu çok güzel kız gözlerini yükseltmek yapamaz ve dik dik ona bunun için seviyorum.
  Vetosl cüceler onu tabut vermek ve istediklerini onlara ver. Başlangıçta Ohafqoa ona kadar pigmeler onlarla yalvaran olmuştur onun isteğini reddetti ve ona tabut verdi.
  muhafızlar kökleri bir tabut rastlamak taşıyan iken

  Ağaçlar tabut dışarı sarsılmış ve kızın ağzına elma kesip, kız gözlerini açtı ve tabut kapağı kaldırdı ve nerede olduğumu aradı?  Taşkın sevinç Prince kalbinde o kız canlı gördüm ve sonra ne olduğunu ve onunla evlenmek istedi söyledim, ben kız kabul etti ve Queen's evlilik töreni büyük kurmak ve onu tüm insanlara Queen's üvey dahil denilen ve ne zaman kutlama yerde o gelinin Kar Beyaz kalp krizi kâinatta geçiren bilinmektedir geldi zemin ve öldü kısa bir süre sonra. Yaşasın beyaz Altheljehiap mutlu ve evlatlarının çocuklarla kutsadı.
  بالروسيه
  В древние времена жила королева сидела у окна пошив одежды, выявить ее палец иглой упал со своего пальца три капли крови на платье, которое было Tejetp Vojbha красоту цвета крови красный с белоснежной сказал: Whitney благословил с ребенком Белоснежка и кровь и черная Kallil. После определенного периода времени королева родила дочь, она называется "Белоснежка", а затем умерла королева  Женат король новая королева была очень красива, и восхищался ее красотой, и волшебное зеркало королевы висит на стене, и сказать ей, зеркало на стене, это самая красивая женщина среди женщин этой страны?  Она хотела бы сказать вам, о царица всех самых красивых и, клянусь, п Белоснежка красивые шарм. Vgillt королева спросила охотника принять Белоснежка в лес и убить ее там.
  Тем не менее, "Белоснежка и охотник просила не убивать ее, и отпустил состояние процесса Когда мы уходим в лес. Я видел, белизна снега хижины Ogazzamasbah и рассказал им свою историю и попросил их держать их так много времени, чтобы очистить хату и приготовленную пищу.  Я стояла Королева от зеркала 1 день и спросил: Кто самая красивая женщина среди женщин в этой стране? Не ратифицировали ее ушах, когда она услышала ответ: O Королева, вы очень красивы, но я должен сказать по правде, я клянусь, что Белоснежка не умер, по-прежнему живут в маленьком домике далеко, основанный на холме. Несмотря на то, о царица это действительно красиво, красота этих девочек высокой делает его более красивым.

  Королева и пытался несколько раз убили белых карликов Altheljulkn Enqdhunha каждый раз, но последние попытки были успешными, Белоснежка потерял сознание из-за отравления едой яблоко, данное ей мила.  Пигмеев и рассчитывали, что она умерла и поселил их в стеклянном гробу, а затем доставили в карликов вращаются с каждым днем. Это я один из царей пришли и нашли стеклянном гробу не смог поднять глаза от девушки очень красивы изнутри и взгляд на него, что я люблю.  Невозможно поднять глаза от тех, очень красивая девушка внутри и смотрит на него, что я люблю.
  Vetosl для лилипутов дать ему гроб и дать им то, что они хотят. Первоначально отказались удовлетворить его просьбу было умолять пигмеев, пока Ohafqoa его и дал ему гроб.
  Хотя охранники несли гроб спотыкаться корни

  Деревья выдавили гроб и разрезал яблоко в рот девушки, девушка открыла глаза и подняла крышку гроба, и призвал Где я?  Затопленные радости сердце принца, когда он видел девушку в живых, а потом сказал ей, что случилось, и попросил ее выйти замуж за ней, я согласилась девушка и создать церемонии бракосочетания королевы больших и назвал его все люди, включая мачехи королевы, и, когда я прибыл на место празднования известно, что невеста Белоснежка перенес сердечный приступ, нанесенный землю и умер через короткий промежуток времени. Да здравствует белый Altheljehiap счастливы и благословил Ouled и дочерей.
  باليابانيه
  古代ではウィンドウの服をミシンの近くに、針で指を明らかに座っていた彼女の指の血で赤の色のTejetp Vojbhaの美しされたドレス、上の血液の3つのニュースから落ちた女王を住んで白雪姫は言いました:ホイットニーは、赤ちゃん雪白と赤の血と黒Kallil恵まれています。一定の期間後に女王は、彼女は白雪姫と呼ばれる娘を出産し、女王が死亡した  結婚王は新女王の非常に美しいされ、その美しさを賞賛し、女王の魔法の鏡が壁に掛かっていると、壁に彼女のミラーを教えてこの国の女性の間で最も美しい女性ですか?  彼女はあなたには、O Queenをすべての最も美しいと言うだろうと私はn白雪姫の美しい魅力を誓う。 Vgillt女王は森の中に白雪姫を取るハンターを求め、そこに彼女を殺す。
  しかし、白雪姫は、狩人彼女を殺すためには許しを請う、我々は離れて森に行く後のプロセスの状態に行くことができます。私は雪の小屋の白さをOgazzamasbah見て、彼女の話をして言ったので長い小屋をきれいにし、食べ物を調理しておくように頼んだ。  女王さまはミラーを1日オフに立って質問:誰がこの国の女性の間で最も美しい女性ですか?まだ彼女の耳を彼女は答えを聞いた批准次:O型女王さまは、あなたはとても美しいですが、私は真実を伝える必要があります、私は白雪姫が死んで、まだ小さな家のところ、丘の上に基づいて生きていけないことを誓います。あなたが、Oの女王さまは本当に美しいです、これらの女の子の美しさは高がより美しくなります。

  女王さまは、いくつかの倍にしようと白が死亡Altheljulkn Enqdhunhaたびに、しかし、小人の最新の試みは成功してはいる、白雪姫は毒リンゴを彼女の魅力的な与えられた食事に意識を失ったていた。  ピグミーと、彼女は死んでいたとガラスの棺にそれらを置いたによって守られていた計算毎日回転矮星。それは私が1つの王のよ来て、ガラスの棺は、非常に美しいの内側と見詰める女の子からでそのために私の大好きな彼の目を高めることができていないことが分かった。  内部これらの非常に美しい少女から目を上げることができないとじっとそれをそのために私は大好きです。
  Vetoslは小人のために彼に棺を与えるため、彼らが欲しいものを与える。当初Ohafqoa彼までピグミー一緒に訴えかけるようなされている彼の要求を拒否し、彼に棺を与えた。
  警備員は根を棺つまずくを運んでいたが、

  木は棺を動揺と少女の口の中でリンゴを切り、少女は目を開けて棺の蓋を持ち上げて、ここはどこと呼ばれる?  湛水の喜びの王子の心を、彼は少女を生きていたし、何が起こったかと結婚してもらった彼女に言った、私は女の子を合意したと女王の結婚式を大規模を設定し、彼のすべての人の女王の継母などと呼ばれ、私はお祝いの場では、花嫁白雪姫が心臓発作をに加えた苦しんだ知られている到着地面と死亡時間の短い期間の後に。ロングが住んでいる白いAltheljehiap幸せ息子や娘の子供に恵まれて。
  بالهنغاريه
  Az ókorban élt királynő ült az ablak ruhákat varrtak, tárt fel az ujját tűvel ról ujját három csepp vért a ruha, amelyet Tejetp Vojbha szépségét a színe vérvörös egy hófehér mondta: Whitney megáldva egy baba hófehér és vörös a vér és fekete Kallil. Után egy ideig a királyné született egy lánya hívta Hófehérke, majd a királyné meghalt  Married király új királynő nagyon szép és csodálták szépségét, és a Queen's mágikus tükör lógott a falon, és mondd meg neki, tükör a falon, a legszebb nő a nők között az ebben az országban?  Azt mondanám neked, ó király minden a legszebb, és esküszöm, egy n Hófehérke szép báját. Vgillt Queen kérdezte a vadász, hogy Hófehérke az erdőbe, és ott megölik.
  Azonban, Hófehérke és a vadász könyörgött nem öli meg és engedje el az állam a folyamat egyszer megyünk el az erdőben. Láttam a fehérségét a hó kunyhó Ogazzamasbah és azt mondta nekik a történetét, és kérte őket, hogy tartsa őket oly sokáig, hogy tisztítsa meg a kunyhót és a főtt étel.  A királynő állt le a tükör egy nap, és megkérdezte: Ki a legszebb nő a nők között az ebben az országban? Nem erősítette meg a fülét, amikor meghallotta a választ a következő: Oh királyné, akkor nagyon szép, de el kell mondanom az igazat, esküszöm, hogy Hófehérke nem halott, még él egy kis házban messze alapján a dombon. Bár van, O Queen nagyon szép, a szépsége a lányok nagy teszi szebbé.

  Királyné, és megpróbálta többször megölték fehér törpék Altheljulkn Enqdhunha minden alkalommal, de a legújabb kísérlet sikeres volt, Hófehérke elvesztette eszméletét miatt eszik a mérgezett almát adott neki kedves.  A manóba, és kiszámította, hogy a lány meghalt, és azokat egy üveg koporsóban, és őrizték a törpe forogni minden nap. Hogy én vagyok az egyik királyok jöttek, és megállapította az üveg koporsót nem volt képes emelni a szemét, a lány nagyon szép belül és bámult azt, hogy szeretem.  Nem sikerült emelni a szemét azokat a nagyon szép lány, és belül bámult azt, hogy szeretem.
  Vetosl a midgets adni neki a koporsót, és adjon nekik, amit akarnak. Először elutasította a kérést már könyörgött a manóba, amíg Ohafqoa neki, és átadta neki a koporsó.
  Miközben az őrök cipelték a koporsót botlás gyökerek

  Fák rázta meg a koporsót, és a vágott almát a száját a lány, a lány kinyitotta a szemét, és felemelte a koporsó fedelét, és felszólította Hol vagyok?  Elárasztotta öröm szívében, a herceg, amikor meglátta a lányt élve, majd elmesélte, hogy mi történt, és megkérdeztem tőle, hogy feleségül veszi, egyetértettem a lány, és létre Queen's esküvő egy nagy és felszólította őt az egész nép, beleértve a Queen's mostohaanyja, és amikor megérkeztem a hely ünneplés ismert, hogy a menyasszony Hófehérke szenvedett szívinfarktust okoznak a a földre, és meghalt, miután egy rövid ideig. Éljen a fehér Altheljehiap boldog és áldott a gyerekekkel a fiai és leányai.
  بالهنديه
  प्राचीन समय में रानी रहते थे कपड़े सिलाई खिड़की के पास बैठे थे, एक सुई के साथ उसकी उंगली प्रकट उसकी उंगली पोशाक, जो Tejetp के साथ लाल रक्त का रंग की Vojbha सौंदर्य था पर तीन खून की बूंदों से गिर गया एक बर्फ सफेद ने कहा: Whitney एक बच्चा बर्फ से सफेद और लाल रक्त और काले Kallil के साथ आशीर्वाद दिया. समय की अवधि के बाद रानी एक बेटी वह हिमश्वेत कहा जाता है, को जन्म दिया और रानी मर गया तो  नई रानी की विवाहित राजा बहुत सुंदर था और उसकी सुंदरता की प्रशंसा की है, और रानी जादू आईना दीवार पर लटका है, और दीवार पर उसे आईना बता इस देश की महिलाओं के बीच सबसे खूबसूरत औरत है?  वह तुम से कहता हूं, सब सबसे सुंदर हे रानी होता है और मैं एक n हिमश्वेत सुंदर आकर्षण कसम खाता हूँ. Vgillt रानी शिकारी पूछा जंगल में बर्फ की सफेद ले और उसे वहाँ मार.
  हालांकि, हिमश्वेत और उसे मारने नहीं बिनती शिकारी और चलो हम जंगल में चले जाओ एक बार प्रक्रिया के राज्य की जाओ. मैं बर्फ झोपड़ी की सफेदी Ogazzamasbah देखा था और उन्हें उसकी कहानी बताया और उनसे कहा था कि उन्हें इतनी देर रखने के लिए झोपड़ी और साफ भोजन पकाया.  रानी से दूर एक दिन दर्पण खड़े होकर पूछा: कौन इस देश की महिलाओं के बीच सबसे खूबसूरत औरत है? नहीं उसके कान जब वह के रूप में जवाब सुना पुष्टि इस प्रकार है: हे रानी, तुम बहुत सुंदर हैं, लेकिन मैं सच बताना होगा, मैं कसम खाता हूँ कि हिमश्वेत मर नहीं है, अभी भी एक छोटे से घर में अब तक एक पहाड़ी पर आधारित रहते हैं. यद्यपि आप, हे रानी सच में सुंदर है, उन लड़कियों के सौंदर्य उच्च इसे और अधिक सुंदर बना देता है.

  रानी और कई बार करने की कोशिश की सफेद मारे Altheljulkn हर बार Enqdhunha dwarfs, लेकिन नवीनतम प्रयास सफल रहे हैं, हिमपात व्हाइट करने के लिए उसे जहर आकर्षक करने के लिए दिया सेब खाने की वजह से होश खो दिया था.  Pygmies और गणना की है कि वह मर गया था और उन्हें एक कांच के ताबूत में रखा गया था और पहरा दे dwarfs हर दिन घुमाएगी. कि मैं एक राजा के हूँ आया और पाया ग्लास ताबूत इस पर बहुत ही सुंदर लड़की के अंदर और ताक से उसकी आँखें उसके लिए मैं प्यार बढ़ाने के लिए सक्षम नहीं किया गया है.  उन के अंदर बहुत ही सुंदर लड़की से उसकी आँखें जुटाने में असमर्थ है और उस के लिए यह घूरते मैं प्यार करता हूँ.
  बौने के लिए Vetosl उसके ताबूत देने के लिए और उन्हें दे कि वे क्या चाहते हैं. शुरू किया है उसे Ohafqoa जब तक उन्हें Pygmies साथ सिफ़ारिश की गई उनके अनुरोध मना कर दिया और उसके ताबूत दिया.
  जबकि एक ताबूत गार्ड ठोकर जड़ों ले जा रहे थे

  पेड़ बाहर ताबूत हिल और लड़की के मुंह में सेब कट, लड़की उसकी आँखें खोली और ताबूत के ढक्कन को उठा लिया और कहा मैं कहाँ हूँ?  बाढ़ राजकुमार के दिल खुशी जब वह जीवित लड़की को देखा, और फिर उससे कहा कि क्या हुआ था और उससे पूछा उससे शादी, मैं लड़की पर सहमत हुए और रानी के विवाह के एक बड़े समारोह सेट और उसके सभी लोगों को रानी सौतेली माँ सहित कहा जाता है, और जब मैं उत्सव की जगह पर आ जाता है जाना जाता है कि दुल्हन हिमश्वेत एक दिल पर प्रवृत्त का दौरा पड़ा था जमीन और मर गया समय की एक छोटी अवधि के बाद. लंबे समय तक रहना सफेद Altheljehiap खुश और बेटों और बेटियों के बच्चों के साथ आशीर्वाद दिया
  avatar
  ريهام
  الادارة
  الادارة

  تاريخ التسجيل : 28/06/2010
  الموقع : السعودية

  قــــــــلـــــــــب قصه بياض الثلج باللغات

  مُساهمة من طرف ريهام في الأحد أغسطس 15, 2010 10:07 pm

  بالكوريه
  고대에는 창문 옷을 재봉 근처, 그녀를 바늘로 손가락을 밝히지 토 그녀의 손가락을 피가 붉은 색의 색상의 Tejetp Vojbha 아름다움 있던 드레스에 혈액의 3 드랍스에서 떨어진 여왕이 살고 눈같이 흰 말했다 : 휘트니는 아기 눈같이 흰 붉은 피와 검은 Kallil의 축복. 일정 기간 후에 여왕은 그녀가 백설 공주라는 딸이 탄생을 선포 후 여왕은 죽었다  결혼 왕은 새로운 왕비는 매우 아름다웠과 그 아름다움을 존경, 그리고 여왕의 마법 거울이 벽에 매달려, 그리고 벽에 그녀의 미러 말씀이 나라의 여성들 사이에서 가장 아름다운 여자는 무엇입니까?  그녀가 당신에게, 오 퀸 모든 세상에서 가장 아름답고 말을 나는 해당 없음 백설 아름다운 매력을 맹세합니다. Vgillt 여왕이 숲으로 백설 공주를 데리고 사냥꾼을 요구하고 거기에 그녀를 죽일.
  그러나, 백설 공주와 사냥꾼 그녀를 죽이려고하지 애원 우리는 멀리 떨어진 숲에 가서 일단 프로세스의 상태 가자. 난 눈이 오두막의 순결을 Ogazzamasbah보고 그녀의 이야기를 그들에게 말씀하고 이렇게 오래 오두막을 청소하고 음식을 조리 그들을 유지하는 그들을 물었다.  여왕은 거울을 하루 떨어져 서서 질문 : 누가이 나라의 여성들 사이에서 가장 아름다운 여자는 무엇입니까? 아니 그녀의 귀가를 그녀는 대답을 들었 비준 다음과 같습니다 : O를 여왕, 당신은 매우 아름답습니다하지만 난 진실을 얘기해야합니다, 그 백설 공주가 죽은, 아직도 작은 집에서 멀리, 언덕을 기반으로 살 수는임을 맹세합니다. 당신 있지만, O를 여왕은 정말 아름답습니다, 그 여자의 아름다움이 높은 것이 더 아름답게.

  여왕은 여러 번 시도 백인 살해 Altheljulkn Enqdhunha 때마다,하지만 난쟁이의 최신 시도는 성공은, 백설 공주는 독살 사과를 그녀의 매력적인 주어 식사로 인해 의식을 잃었습니다.  모자란 그리고 여자가 죽었다고하고 유리 관속에 누워 있던 그들을 배치하고 지키고 있었어요 계산은 매일 회전 난쟁이. 그게 내가 한 왕이있어 와서 유리 관은 매우 아름다운 내부 및 응시 소녀에서 그것을 그것에 내가 사랑하는 그의 눈을 유발할 수있는 발견되지 않았습니다.  그 안에 아주 아름다운 소녀로부터 그의 눈을 키울 수 없다는 쳐다보 그것을 그것에 내가 사랑하는.
  Vetosl가 난장이에 대한 그에게 관을 부여하고 그들이 원하는 그들을 제공합니다. 처음에는 그를 Ohafqoa까지 모자란 그들과 탄원은 그의 요청을 거절하고 그에게 관을 주었다.
  경비원이 뿌리를 관 실책을 들고있는 동안

  나무 관을 밖으로 흥분 상태와 그 여자의 입 안에 사과를 잘라, 여자는 그녀의 눈을 뜨게하고 관 뚜껑을 드러내기 시작하고 어디야 전화 했어?  홍수의 즐거움 왕자의 마음을 그가 여자를 살아 봤고, 그때 무슨 일이 일어 났으며 그녀와 결혼 해달라고 그녀는 말했다, 나는 그녀가 동의하고 여왕의 결혼식을 대형을 설정하고 그에게 모든 백성 여왕의 계모를 포함한 전화, 그리고 내가 축하의 장소에서 그 신부가 백설 공주가 심장 마비에 쏜 고통을 겪고있다 알려져 도착 지상과 죽은 시간이 짧은 시간 동안. 오래 사는 백인 Altheljehiap 행복하고 아들 딸을의 아이들과 함께 축복을.
  بااااااااااااااااااااااااااااااااي
  ابي الردود
  avatar
  محبة الورود
  نائبة المديرة
  نائبة المديرة

  تاريخ التسجيل : 17/07/2010
  المزاج : راااااايقه

  قــــــــلـــــــــب رد: قصه بياض الثلج باللغات

  مُساهمة من طرف محبة الورود في الإثنين أغسطس 16, 2010 3:08 am

  مشكورة يا قلبي انتي داما مبدعه
  avatar
  بنوته كول
  مصممة

  تاريخ التسجيل : 03/08/2010
  المزاج : رايقـــــــــــــــــــــــــــــــهــ

  قــــــــلـــــــــب رد: قصه بياض الثلج باللغات

  مُساهمة من طرف بنوته كول في الثلاثاء أغسطس 17, 2010 12:59 am

  يسلمووووووو: دبدوب بني
  avatar
  ريهام
  الادارة
  الادارة

  تاريخ التسجيل : 28/06/2010
  الموقع : السعودية

  قــــــــلـــــــــب رد: قصه بياض الثلج باللغات

  مُساهمة من طرف ريهام في الأربعاء أغسطس 25, 2010 2:46 am

  Thank you for your responses to sweet
  banat I thank you with all my heart

  avatar
  مريم
  عضوه سوبر
  عضوه سوبر

  تاريخ التسجيل : 23/08/2010
  العمر : 21
  الموقع : الجزائر
  المزاج : تمام

  قــــــــلـــــــــب رد: قصه بياض الثلج باللغات

  مُساهمة من طرف مريم في الجمعة أغسطس 27, 2010 8:09 pm

  think you
  avatar
  ريهام
  الادارة
  الادارة

  تاريخ التسجيل : 28/06/2010
  الموقع : السعودية

  قــــــــلـــــــــب رد: قصه بياض الثلج باللغات

  مُساهمة من طرف ريهام في الأربعاء سبتمبر 01, 2010 12:28 am

  مشكوره
  avatar
  محبة الورود
  نائبة المديرة
  نائبة المديرة

  تاريخ التسجيل : 17/07/2010
  المزاج : راااااايقه

  قــــــــلـــــــــب رد: قصه بياض الثلج باللغات

  مُساهمة من طرف محبة الورود في الأربعاء سبتمبر 01, 2010 7:17 am

  العفو ونحن كذلك نشكرك من كل قلوبنا

   الوقت/التاريخ الآن هو الخميس يناير 17, 2019 2:38 pm